Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Στις/στους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές, προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενες/ους φοιτήτριες/τές, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενες/ους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.).

Επίσης, στις/ους μεταπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/τές μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, η/ο μεταπτυχιακή/ός φοιτήτρια/τής χάνει την ιδιότητα της/του φοιτήτριας/τή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Τέλος, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Σ.Ε. και έγκριση από την Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής.