Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/τών στα θεωρητικά μαθήματα, η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (διάρκειας δεκαπέντε ημερών σε Διαβητολογικό Κέντρο/Ιατρείο) και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 5.000 ευρώ (πέντε χιλιάδες ευρώ) και η καταβολή τους γίνεται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενες/οι φοιτήτριες/τές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και αφορά στη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχες/οι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από εκείνες/ους οι οποίοι έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από την/τον ενδιαφερόμενη/ο στο Τμήμα, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητριών/τών στο Π.Μ.Σ.

Η χορήγηση υποτροφίας, οι όροι και τα κριτήρια χορήγησης υποτροφίας (ενδεικτικά: ακαδημαϊκά κριτήρια) καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων θα καθορίζονται, ανά ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Σε περίπτωση που μεταπτυχιακή/ός φοιτήτρια/τής έχει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, δεν δικαιούται υποτροφία από το Π.Μ.Σ.