Γ΄ εξάμηνο (Κλινική άσκηση)

Κλινική άσκηση 30 ECTS