Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017), οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το Α’, Β’ και Γ’ εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών. Για την επιλογή του θέματος της Μ.Δ.Ε., ο/η φοιτητής/τρια συνεργάζεται με μέλος Δ.Ε.Π. του γνωστικού πεδίου που τον/την ενδιαφέρει. Έπειτα από τη διαμόρφωση του θέματος και τη συνεννόηση με το μέλος Δ.Ε.Π., καταθέτει έως το τέλος του Γ’ εξαμήνου την πρόταση του θέματος προς τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. (προτεινόμενος τίτλος, προτεινόμενος/η Επιβλέπων/ουσα, σύντομη περίληψη της προτεινόμενης Μ.Δ.Ε.). Το παραπάνω μέλος Δ.Ε.Π. προτείνεται ως ο/η Επιβλέπων/ουσα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και ορίζεται στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος. Προβλέπεται η εκπόνηση ομαδικών διπλωματικών εργασιών.
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η παρουσίαση είναι δημόσια. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

Για να εγκριθεί μία Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:
1) Το θέμα και το περιεχόμενο της Μ.Δ.Ε. να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ και να αντανακλά τον επιστημονικό χαρακτήρα του
2) η εργασία να είναι πρωτότυπη
3) η πραγμάτευση, χωρίς κατ’ ανάγκη να έχει παντελώς νέα στοιχεία, να γίνεται με τρόπο προσέγγισης των πηγών και της βιβλιογραφίας, ώστε να τεκμηριώνεται πειστικά η ερευνητική προσπάθεια και επίδοση του/της φοιτητή/τριας.
4) Η εργασία πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, πίνακα συντομογραφιών (εφόσον είναι απαραίτητο), περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά και πίνακα βιβλιογραφίας. Η εργασία (χωρίς όλα όσα περιγράφονται στην προηγούμενη περίοδο) πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 60 (εξήντα) τυπογραφικών φύλλων μίας όψης σε γραμματοσειρά Times New Roman (μέγεθος 12, 1.5 διάστημα, πλήρης στοίχιση).
5) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η κατατεθείσα εργασία κρίνεται το αργότερο εντός τριμήνου από την υποβολή της. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, το θέμα διαγράφεται από τον κατάλογο και ο κύκλος σπουδών θεωρείται ότι δεν ολοκληρώθηκε.
6) Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος της Μ.Δ.Ε., παρά μόνο μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της Επιβλέποντα/ουσας, εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος. Αλλαγή θέματος σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί λόγο για παράταση των προθεσμιών υποβολής της Μ.Δ.Ε. Σε περίπτωση τροποποίησης ή βελτίωσης του θέματος, απαιτείται έγγραφη αίτηση του/της φοιτητή/τριας προς τη Σ.Ε.
7) Όταν περατωθεί η εκπόνηση και συγγραφή της εργασίας, υποβάλλεται σε 4 αντίτυπα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση.
8) Ως γλώσσες εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζονται η ελληνική και η αγγλική.
9) Μετά τον ορισμό της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. αποστέλλει την εργασία στα μέλη της, η οποία πρέπει σε 30 ημέρες από την αποστολή να αποφανθεί περί της αποδοχής ή μη και της βαθμολόγησής της, με κλίμακα βαθμολογίας 0-10, αποστέλλοντας στη συνέχεια στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής το Πρακτικό της εξέτασης του/της φοιτητή/τριας. Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να ζητήσει δικαιολογημένα παράταση μέχρι 30 ημέρες, ενώ μετά την παρέλευση και αυτής της προθεσμίας, και εφόσον το μέλος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, θα πρέπει να αντικαθίσταται. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μηνός από τη λήξη της 30ήμερης παράτασης.
10) Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του/της φοιτητή/τριας, η τριμελής εξεταστική επιτροπή καλεί αυτόν/ήν σε δημόσια εξέταση επί του θέματος της εργασίας του/της. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση των υποψηφίων απευθύνεται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ., ύστερα από συνεννόηση με τον/την Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια, ο/η οποίος/α συντονίζει τη διαδικασία, στην οποία και προεδρεύει.

Είναι δυνατό, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή και ο χρόνος φοίτησης.

ΟΔΗΓΟΣ Μ.Δ.Ε.

Υπόδειγμα εξωφύλλου

Υπόδειγμα Σελίδας Τίτλου

Βιβλιογραφικό σύστημα APA

1.1. Έντυπο δήλωσης θέματος

1.2. Αίτηση προφορικής παρουσίασης

1.3. Αίτηση παράτασης εργασίας

1.4. Βαθμολόγιο

1.5. Αίτηση απονομής τίτλου σπουδών

2.1. Οδηγίες υποβολής στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

2.2. Παράδοση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

2.3. Στοιχεία διπλωματικής εργασίας – Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΑΠΘ