ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Υποβολή αίτησης στο ΠΜΣ

Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: diabetes-med@auth.gr: (με θέμα «Αίτηση εισαγωγής
στο Π.Μ.Σ.-Ονοματεπώνυμο»).Αίτηση Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.Οι υποψήφιες/υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση υπογεγραμμένη
-απαραιτήτως- ως pdf (αν έχει σαρωθεί σε πολύ καλή μορφή) καθώς και τα
δικαιολογητικά.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2022-2023