Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

«Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Τμήμα της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και πρόκειται να λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο του 2019 (κατόπιν δημοσίευσης ΦΕΚ) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2019-2020 & 2020-2021, υποβάλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση στην υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναμένοντας τη δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου 2019.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα των Νεότερων μεθόδων και τεχνολογιών στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, μετά από επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών ελάχιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων.

  1. Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως Φυσικοθεραπευτές, Διατροφολόγοι –Διαιτολόγοι), πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι (όπως Ψυχολογίας κ.ά.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

 

  1. Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής:
1) Γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 1 (κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια).
2) Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης, μετεκπαίδευσης ή εξειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.
3) Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, η στόχευση για ενασχόληση με το επιστημονικό πεδίο του Σακχαρώδη Διαβήτη λαμβάνει από 1-10 μόρια.
4) Η γνώση ανώτερου ή ανωτάτου επιπέδου ξένης γλώσσας λαμβάνει 5 μόρια.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο επίσημο αποδεικτικό ξένης γλώσσας εξετάζεται προφορικά για την πιστοποίηση της κατάρτισης.
5) H γνώση Η/Υ λαμβάνει από 1- 10 μόρια.
6) Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 3,5 (κατ’ ανώτατο όριο 35 μόρια).

 

Η τελική επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ με βάση τη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός επιλεγέντος φοιτητή, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον αμέσως πρώτο επιλαχόντα να καταλάβει τη θέση του και ούτω καθεξής.

3.    Θέσεις Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

4.    Διαδικασία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους πραγματοποιείται με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη».
Τηλ: +30 2310999338
+30 6976443780
+30 2310994776 κ. Τρ. Διδάγγελος
Δευτέρα - Παρασκευή, 10.30 π.μ. - 14.30 μ.μ.
e-mail: bioethics@med.auth.gr | diabetesmasterauth@gmail.com

Όλα τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. καθώς και για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται στα παραπάνω τηλέφωνα και e-mail.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος, μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου  2019.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail και τηλεφωνικά για την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων.

 

5.    Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα θεωρητικά μαθήματα, η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον  Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.
Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Για την διετία 2019‐2021, το συνολικό ύψος των διδάκτρων καθορίστηκε σε 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδες ευρώ) που θα καταβληθούν σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

                                                                                   
   Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

 

Αναπλ.  Καθηγητής  Τριαντάφυλλος Διδάγγελος