Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/τών στα θεωρητικά μαθήματα, η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (διάρκειας δεκαπέντε ημερών σε Διαβητολογικό Κέντρο/Ιατρείο και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 5.000 ευρώ (πέντε χιλιάδες ευρώ) και η καταβολή τους γίνεται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενες/οι φοιτήτριες/τές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και αφορά στη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχες/οι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από εκείνες/ους οι οποίοι έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από την/τον ενδιαφερόμενη/ο στο Τμήμα, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητριών/τών στο Π.Μ.Σ.

Η χορήγηση υποτροφίας, οι όροι και τα κριτήρια χορήγησης υποτροφίας (ενδεικτικά: ακαδημαϊκά κριτήρια) καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων θα καθορίζονται, ανά ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Σε περίπτωση που μεταπτυχιακή/ός φοιτήτρια/τής έχει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, δεν δικαιούται υποτροφία από το Π.Μ.Σ.