Αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, είναι η  εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών Υγείας (ιατρών, νοσηλευτών, διαιτολόγων και παραϊατρικού προσωπικού) στη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, των οξέων και ειδικών καταστάσεων σε ασθενείς με Σ.Δ., καθώς και στην αντιμετώπιση δυσρύθμιστων ασθενών με Σ.Δ. και ασθενών με επιπλοκές Σ.Δ. Επιπλέον, αποσκοπούν στη συστηματική εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας στη σύγχρονη τεχνολογία του ΣΔ. Ταυτόχρονα, η Κλινική άσκηση στα εξειδικευμένα Ιατρεία Σ.Δ. του Διαβητολογικού Κέντρου αποσκοπεί στην εκπαίδευση στην κλινική εξέταση, στην αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων, στην διάγνωση, στην κατάστρωση διαιτολογίων και στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με Σ.Δ. Οι φοιτήτριες/τές εκπαιδεύονται στη χρήση εντατικού σχήματος ινσουλινοθεραπείας, αντλιών ινσουλίνης και νεότερης τεχνολογίας. Τέλος,  τα μαθήματα αποσκοπούν στην εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας, ώστε να εκπαιδεύουν επαρκώς τους ασθενείς με Σ.Δ.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο του Σ.Δ. αλλά και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Βασικοί στόχοι του ΠΜΣ είναι:

i.  Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.

ii.  Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και η ικανότητα αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στο πεδίο του Σ.Δ.

iii. Η εδραίωση της ικανότητας των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και της συστηματικής κλινικής εξάσκησης στη σύνθετη προσέγγιση και διαχείριση των πτυχών του Σ.Δ.

iv. Η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο του Σ.Δ., καθώς και της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

v.  Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Κατευθυντήριες αρχές του Π.Μ.Σ. αποτελούν αφενός μεν η εξασφάλιση στις/στους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές σταθερών επιστημονικών θεμελίων, σύγχρονων γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων και αρχών, τέτοιων που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση του καινοτομικού πνεύματος, αφετέρου δε η καλλιέργεια σε αυτούς των κριτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα.

Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και η προώθηση συνεργασιών με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.