ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Υποβολή αίτησης στο ΠΜΣ

Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: diabetes-med@auth.gr: (με θέμα «Αίτηση εισαγωγής
στο Π.Μ.Σ.-Ονοματεπώνυμο»).

Αίτηση Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιες/υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση υπογεγραμμένη
-απαραιτήτως- ως pdf (αν έχει σαρωθεί σε πολύ καλή μορφή) καθώς και τα
δικαιολογητικά.

 Όσοι υποψήφιοι/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ εξ αποστάσεως, παρακαλείσθε να αποστείλετε μαζί με τα δικαιολογητικά και μια Αίτηση Εξ αποστάσεως Παακολούθησης, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι (π.χ. διαμονή ή εργασία εκτός).

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2023-2024