Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής εξέταση σε 7 συνολικά μαθήματα που κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών, η επιτυχής παρακολούθηση της Κλινικής Άσκησης, και η συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο συνολικός αριθμός μονάδων ECTS είναι 120 (30 για κάθε ένα από τα δύο εξάμηνα μαθημάτων, 30 για την Κλινική άσκηση και 30 για τη διπλωματική εργασία).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τις/τους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται ημέρα Σάββατο, ως επί το πλείστον δύο φορές το μήνα.

Η Κλινική Άσκηση πραγματοποιείται κατά το Γ’ εξάμηνο και έχει συνολική διάρκεια δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από Τριμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από την/τον Επιβλέπουσα/οντα Καθηγήτρια/τή και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ ή εξωτερικούς συνεργάτες του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή αντίστοιχης ακαδημαϊκής εμπειρίας με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Συνολικά, το Π.Μ.Σ. «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη», διαρθρώνεται σε δύο πλήρη ημερολογιακά έτη. Τα επτά μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται στο Α΄ εξάμηνο και υπόλοιπα 3 υποχρεωτικά μαθήματα στο Β΄εξάμηνο. Στο Γ΄εξάμηνο πραγματοποιείται η Κλινική Άσκηση, παράλληλα με την έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία ολοκληρώνεται με το τέλος του δεύτερου ημερολογιακού έτους.

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τις ώρες διδασκαλίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και στο σύνολο του προγράμματος. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 26 ώρες φόρτου εργασίας.

Περιγραφή Ώρες διδασκαλίας/
μάθημα
Σύνολο ωρών
διδασκαλίας
Συνολικός φόρτος
εργασίας φοιτητή
ECTS/
μάθημα
ECTS/
εξάμηνο

 

Α΄: 4 υποχρεωτικά μαθήματα 19,5 78 750 7,5 30
Β΄: 3 υποχρεωτικά μαθήματα 26 78 750 10 30
Γ΄: Κλινική άσκηση 78 750 30
Δ΄: Διπλωματική Εργασία 750 30 30
Σύνολο 234 3000 120

το Π.Μ.Σ. «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» διαθέτει και ακολουθεί τον Εσωτερικό κανονισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4485/2017.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας