Αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, είναι: η εκπαίδευση όλων  των επαγγελματιών Υγείας (ιατρών, νοσηλευτών, διαιτολόγων και παραϊατρικού προσωπικού) στην σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του, με βάση όλα τα νεότερα δεδομένα σε όλους τους επιμέρους τομείς. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην σύγχρονη φαρμακοθεραπεία και τεχνολογία (αντλίες ινσουλίνης-αισθητήρες γλυκόζης). Η
ραγδαία ανάπτυξη  πολλών νέων φαρμάκων και τεχνολογικών επιτευγμάτων στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σ.Δ. τα τελευταία χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα την δυσχέρεια στην επιλογή του καταλληλότερου θεραπευτικού σχήματος στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη. Η  παρακολούθηση του Π.Μ.Σ, θα σας προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσετε μία άριστη και τεκμηριωμένη γνώση όλων των θεμάτων, τα οποία αφορούν τον Σ.Δ. ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά.

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της εφαρμογής, της έρευνας και  της γνώσης σε ολόκληρο το επιστημονικό πεδίο του Σακχαρώδη Διαβήτη αλλά και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών με
εξειδικευμένες γνώσεις.

Βασικοί στόχοι του ΠΜΣ είναι:

i.  Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.

ii.  Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και η ικανότητα αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στο πεδίο του Σ.Δ.

iii. Η εδραίωση της ικανότητας των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και της συστηματικής κλινικής εξάσκησης στη σύνθετη προσέγγιση και διαχείριση των πτυχών του Σ.Δ.

iv. Η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο του Σ.Δ., καθώς και της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

v.  Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Κατευθυντήριες αρχές του Π.Μ.Σ. αποτελούν αφενός μεν η εξασφάλιση στις/στους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές σταθερών επιστημονικών θεμελίων, σύγχρονων γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων και αρχών, τέτοιων που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση του καινοτομικού πνεύματος, αφετέρου δε η καλλιέργεια σε αυτούς των κριτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα.

Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και η προώθηση συνεργασιών με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Η ανάπτυξη της διδασκαλίας του Προγράμματος έχει ανατεθεί σε διακεκριμένους, καταξιωμένους και με εμπειρία πολλών χρόνων στην αντιμετώπιση του Σ.Δ., επιστήμονες από τον Ελληνικό και Διεθνή χώρο. Επιπρόσθετα, έχει αναπτυχθεί συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως το Harvard (USA), το University of Tübingen (Germany) και το University of Sheffield (UK), στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται η δυνατότητα για περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα. Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται στα εξειδικευμένα ιατρεία του Διαβητολογικού Κέντρου της Α΄ ΠΡΠ του Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.». Για τις/τους
μεταπτυχιακές/ούς  φοιτήτριες/τές του Π.Μ.Σ. κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του, εξασφαλίστηκε δωρεάν συμμετοχή
σε δύο συνέδρια: α) ένα ελληνικό με θέμα την νεότερη τεχνολογία και β) ένα διεθνές με θέμα τη Διαβητική Νευροπάθεια.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Δ.Μ.Σ.) του Τμήματος της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη»