Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές/οί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχες/οι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως Φυσικοθεραπευτές, Διατροφολόγοι–Διαιτολόγοι), πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι (όπως Ψυχολογίας κ.ά.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτές/οί και πτυχιούχες/οι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, έπειτα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40), με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του Π.Μ.Σ., έπειτα από απόφαση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από την Σ.Ε. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εισάγονται επιπλέον και όλες/οι οι ισοβαθμήσασες/ντες υποψήφιοι.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτήτριες/τές, οι οποίες/οι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής:

1) Γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 1 (κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια).

2) Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης,μετεκπαίδευσης ή εξειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.

3) Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, η στόχευση για ενασχόληση με το επιστημονικό πεδίο του Σακχαρώδη Διαβήτη λαμβάνει από 1-10 μόρια.

4) Η γνώση ανώτερου ή ανωτάτου επιπέδου ξένης γλώσσας λαμβάνει 5 μόρια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο επίσημο αποδεικτικό ξένης γλώσσας εξετάζεται προφορικά για την πιστοποίηση της κατάρτισης.

5) H γνώση Η/Υ λαμβάνει από 1- 10 μόρια.

6) Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 3,5 (κατ’ ανώτατο όριο 35 μόρια).

Η τελική επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/τών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. με βάση τη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής μίας/ενός επιλεχθείσας/χθέντος φοιτήτριας/τή, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί την/τον αμέσως πρώτη/ο επιλαχούσα/όντα να καταλάβει τη θέση και ούτω καθεξής.